Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1759 (2019. gada 23. oktobris), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu sūtījumus, groza Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)