Úradný vestník Európskej únie, C 274, 11. september 2012