Решение (ЕС) 2019/1862 на Комисията от 6 ноември 2019 година за определяне на вътрешни правила по отношение на предоставянето на информация на субектите на данни и ограничаването на някои от техните права в контекста на обработването на лични данни от Комисията в системата на Съюза за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов