Sprawa C-250/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 20 maja 2010 r. — Haltergemeinschaft LBL GbR przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf