81/56/ΕΟΚ: Απόφαση τού Συμβουλίου τής 20ής Ιανουαρίου 1981 περί καθορισμού τού καθεστώτος πού εφαρμόζεται στίς συναλλαγές τής Ελληνικής Δημοκρατίας μέ τίς Υπερπόντιες Χώρες καί Εδάφη (ΥΧΕ)