Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 305/82 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 1982 περί καθορισμού του ποσού της μεταβλητης πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοειδών για το Ηνωμένο Βασίλειο και των ποσών προς είσπραξη για τα προϊόντα πού εξάγονται από το εν λόγω Κράτος μέλος