Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2016/1671 на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1661 на Съвета относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна