Γραπτή ερώτηση αριθ. 1767/82 της κ. Jacqueline Hoffmann προς την Επιτροπή Θέμα: Συνέπειες επί της ζητήσεως των ποσοστώσεων παραγωγής σιδηρουργικών προϊόντων