Γραπτή ερώτηση αριθ. 1022/84 του κ. John Hume προς την Επιτροπή Θέμα: Ποσοστώσεις γάλακτος