Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8240 — Dana/Brevini Fluid Power and Brevini Power Transmission) (Текст от значение за ЕИП. )