P7_TA(2013)0569 Nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)) P7_TC1-COD(2011)0411 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi