Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/995, 9. juuni 2017, millega asutatakse Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina Euroopa sotsiaalteaduste andmearhiivide konsortsium (CESSDA ERIC) (teatavaks tehtud numbri C(2017) 3870 all)$