Υπόθεση T-52/20: Προσφυγή-αγωγή της 30ής Ιανουαρίου 2020 — CX κατά Επιτροπής