Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2840/89 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1989 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1/89 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ-Ισλανδίας που τροποποιεί το πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του ορισμού της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και περί των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας και για τον καθορισμό των διατάξεων για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που έχει προσαρτηθεί στην απόφαση αριθ. 1/88 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ-Ισλανδίας