Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6592 — Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ