Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 170/2003, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ