Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3918/89 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1989 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ποσόστωσης που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία ζωντανών χοιροειδών προελεύσεως Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985