Vec T-354/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. marca 2021 – Kfz-Gewerbe/EUIPO – The Blink Fish (zobrazenie ryby) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca rybu – Staršia národná slovná ochranná známka BLINKA – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Neexistencia podobnosti označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 94 ods. 1 prvá veta nariadenia 2017/1001“)