ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1689/01 υποβολή: Alexandros Alavanos (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Εγκυρότητα διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας.