Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 21. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (14534/1/2000 - C5-0132/2001 - 2000/0006(COD))