ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 61 (H-0796/94) του Alonso PUERTA προς την Επιτροπή. Εκτροπή του Αχελώου