Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 322, 02 Δεκέμβριος 2008