Υπόθεση T-578/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2017 — Gillet κατά Επιτροπής [Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Πρώην μισθωτός εργαζόμενος του βελγικού δικαίου — Αντισταθμιστική αποζημίωση που εφαρμόζεται δυνάμει των άρθρων 6 και 7 της αποφάσεως C(2005) 1287 — Εκ νέου υπολογισμός από τη διοίκηση της αντισταθμιστικής αποζημιώσεως στο πλαίσιο επικαιροποιήσεως των διαδικασιών διαχειρίσεως — Βλαπτική πράξη — Πράξη αμιγώς επιβεβαιωτική — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων]