Sag T-578/16: Rettens dom af 8. september 2017 — Gillet mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — tidligere lønmodtager i henhold til belgisk ret — udligningsgodtgørelse, der finder anvendelse i henhold til artikel 6 og artikel 7 i afgørelse C(2005) 1287 — administrationens omberegning af udligningsgodtgørelsens størrelse i forbindelse med en ajourføring af forvaltningsprocedurerne — bebyrdende retsakt — rent bekræftende retsakt — begrundelsespligt — tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb)