Věc T-578/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2017 – Gillet v. Komise „Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Bývalý zaměstnanec podle belgického práva — Náhrada použitelná na základě článků 6 a 7 rozhodnutí C(2005) 1287 — Nový výpočet výše náhrady správním orgánem v rámci aktualizace řídících postupů — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Čistě potvrzující akt — Povinnost uvést odůvodnění — Vrácení neoprávněně vyplacených částek“