Решение за изпълнение (ЕС) 2019/768 на Комисията от 8 май 2019 година за изменение на член 3 от устава на Консорциума за европейска научноизследователска инфраструктура за интегрирана структурна биология (Instruct-ERIC) поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (нотифицирано под номер С(2019) 3354) (Текст от значение за ЕИП.)