Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/263 zo 14. februára 2017 o zmierňovaní rizika a posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti a systémoch včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky z hľadiska prenosu vysoko patogénnych vírusov vtáčej chrípky na hydinu [oznámené pod číslom C(2017) 765] (Text s významom pre EHP )$