Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/263, 14. veebruar 2017, mis käsitleb riskimaandamis- ja bioohutusmeetmeid ning varase avastamise süsteeme seoses ohuga, et metslindudelt võib kõrge patogeensusega linnugripiviirus levida kodulindudele (teatavaks tehtud numbri C(2017) 765 all) (EMPs kohaldatav tekst )$