Απόφαση (ΕΕ) 2019/1107 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, για τον διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Ισπανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών