Ψηφισμα (ΕΕ) 2016/1473 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου, της 28ης Απριλίου 2016, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα V — Ελεγκτικό Συνέδριο