Sprawa C-265/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Torino – Włochy) – VCAST Limited / R.T.I. SpA (Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 2001/29/WE — Artykuł 5 ust. 2 lit. b) — Wyjątek dotyczący kopii na użytek prywatny — Artykuł 3 ust. 1 — Publiczne udostępnianie — Szczególny techniczny sposób przekazu — Świadczenie usługi rejestracji wideo w chmurze (cloud computing) kopii utworów chronionych prawem autorskim bez zgody danego twórcy — Aktywny udział usługodawcy przy tej rejestracji)