Υπόθεση C-265/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 29ης Νοεμβρίου 2017 [αίτηση του Tribunale ordinario di Torino (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — VCAST Limited κατά R.T.I. SpA [Προδικαστική παραπομπή — Προσέγγιση των νομοθεσιών — Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ — Εξαίρεση ιδιωτικής αντιγραφής — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Παρουσίαση στο κοινό — Συγκεκριμένος τεχνικός τρόπος — Παροχή υπηρεσίας εγγραφής στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing) αντιγράφων έργων που προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού — Ενεργός παρέμβαση του παρόχου της υπηρεσίας στην εν λόγω εγγραφή]