Sag C-265/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2017 — VCAST Limited mod R.T.I. SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Torino — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — artikel 5, stk. 2, litra b) — undtagelsen om privatkopiering — artikel 3, stk. 1 — overføring til almenheden — specifik teknisk fremgangsmåde — levering af en tjeneste til videooptagelse med henblik på kopiering af ophavsretligt beskyttede værker via cloud computing uden den berørte ophavsmands samtykke — tjenesteyderens aktive medvirken til optagelsen)