Věc C-265/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Torino – Itálie) – VCAST Limited v. R.T.I. SpA „Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Článek 5 odst. 2 písm. b) — Výjimka pro soukromé rozmnožování — Článek 3 odst. 1 — Sdělování veřejnosti — Specifická technologie — Poskytování služby umožňující pořizovat bez svolení autora rozmnoženiny děl chráněných autorským právem nahráváním videozáznamů do cloudu (cloud computing) — Aktivní zásah poskytovatele služby při vyhotovení uvedeného záznamu“