Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/166 на Комисията от 8 февруари 2016 година за определяне на специални условия, приложими за вноса на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел (Piper Betle) с произход от Индия, и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 (Текст от значение за ЕИП)