Zaak T-378/19: Arrest van het Gerecht van 18 november 2020 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk TC CARL – Ouder nationaal beeldmerk CARL TOUCH – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]