Дело T-378/19: Решение на Общия съд от 18 ноември 2020 г. — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „TC CARL“ — По-ранна национална фигуративна марка „CARL TOUCH“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)