Решение на Европейския парламент за неповдигане на възражения срещу проекта за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на транзитното преминаване на определени странични животински продукти от Босна и Херцеговина (D025828/03 — 2013/2598(RPS))