Γραπτή ερώτηση E-3303/10 υποβολή: Martin Ehrenhauser (NI) προς την Επιτροπή. Χρήση πόρων για εστιατόρια και κυλικεία κατά το 2010