Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 56/12