Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2012 zo 7. mája 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény Text s významom pre EHP