Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1013 av den 8 juni 2016 om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (Text av betydelse för EES)