Дело T-777/14: Решение на Общия съд от 28 април 2016 г. — Fon Wireless/EUIPO — Henniger (Neofon) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Neofon“ — По-ранна национална словна марка „FON“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)