Υπόθεση T-5/20: Προσφυγή της 6ης Ιανουαρίου 2020 – CP κατά Κοινοβουλίου