Προσφυγή του Boubeker Maayouchi κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 6 Μαρτίου 1996 (Υπόθεση T-27/96)