ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0166/02 υποβολή: Mihail Papayannakis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια.