Υπόθεση C-443/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2020 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Vodafone España SAU κατά Diputación Foral de Gipuzkoa (Προδικαστική παραπομπή – Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία 2002/20/ΕΚ – Άρθρο 13 – Τέλος για τα δικαιώματα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων – Τομεακή εθνική ρύθμιση που επιβάλλει επιβάρυνση επί της δέσμευσης συχνοτήτων του δημόσιου ραδιοφάσματος – Εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας η διοικητική παραχώρηση δημοσίων αγαθών υπόκειται στον φόρο επί των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων)