Apvienotās lietas C-168/16 un C-169/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Cour du travail de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sandra Nogueira u.c./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, iepriekš Ryanair Ltd (C-169/16) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija — Jurisdikcija individuālu darba līgumu jomā — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 19. panta 2. punkta a) apakšpunkts — “Vietas, kur darbinieks pastāvīgi veic darbu” jēdziens — Aviācijas nozare — Apkalpes locekļi — Regula (EEK) Nr. 3922/91 — “Mājas bāzes” jēdziens