2014/357/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014 , σχετικά με τη συμμόρφωση της σειράς ευρωπαϊκών προτύπων EN 957 (μέρος 2 και μέρη 4-10) και του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 20957 (μέρος 1) που αφορούν τον σταθερό εξοπλισμό εξάσκησης, καθώς και δέκα ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τον εξοπλισμό γυμναστικής με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των εν λόγω προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ