Komission asetus (EY) N:o 1322/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta